Odzyskiwanie nieruchomości

Kancelaria Prawna Bolko i Ostaszewski posiada doświadczenie w sprawdzaniu, ocenie oraz regulowaniu stanów prawnych nieruchomości przejętych przez Pańśtwo. Prowadzimy postępowania i procesy sądowe zmierzające do odzyskania utraconych praw do nieruchomości przejętych w drodze decyzji organów administracji publicznej lub w drodze wadliwej czynności prawnej, co daje byłym właścicielom nieruchomości (oraz ich następcom prawnym) możliwość wystąpienia z wnioskiem o wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego, naprawienie skutków wadliwych decyzji lub uzyskanie odszkodowania.


Nasza Kancelaria zajmuje się:

 • zwrotami wywł‚aszczonych nieruchomości,
 • zwrotami znacjonalizowanych mają…tków,
 • zwrotami mają…tków przeję™tych na podstawie reformy rolnej,
 • gruntami warszawskimi,
 • utraconym mieniem Żydowskim,
 • mieniem zabużań„skim,
 • gruntami wywł‚aszczonymi przez Państwo lub Gminy pod drogi,
 • nabywaniem nieruchomoś›ci przez obcokrajowców,
 • regulowaniem stanu prawnego, w tym pospadkowego, znoszenie współwł‚asnoś›ci,
 • znoszenie współwłasności, regulowaniem sposobu korzystania z nieruchomoś›ci wspólnej,
 • przekształ‚ceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo wł‚asnoś›ci nieruchomoś›ci,
 • ochroną prawa w‚łasnoś›ci,
 • zwrotem przeję™tych kamienic,
 • odzyskiwaniem zasiedlonych mieszkań, lokali sprzedanych przez miasto,
 • odszkodowaniami z tytuł‚u bezumownego korzystania z cudzego mienia.

W ramach współpracy oferujemy:

 • opracowywanie strategii postępowania w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z odzyskiwaniem wywłaszczonych nieruchomości,
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości,
 • regulację praw do nieruchomości oraz określanie i kierowanie roszczeń związanych z nieruchomością wywłaszczoną,
 • przygotowywanie wniosków i reprezentowanie Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej, a także wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, w zakresie postępowań związanych ze zwrotem nieruchomości,
 • reprezentowanie Klientów w procesie zbywania odzyskanych nieruchomości, w tym w porozumieniu z pośrednikami - pozyskanie i reprezentowanie Klienta w negocjacjach dotyczących zbycia nieruchomości.

Zwrot nieruchomości na podstawie przepisów takich jak:

 • dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomoś›ci niezbę™dnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1952 r. Nr 4, poz. 31),
 • ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości,
 • ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości,
 • dekretu z dnia 2 marca 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych,
 • dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich,
 • ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej,
 • ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o przejęciu aptek na własność państwa,
 • ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym
 • dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 wrześ›nia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13, z 1946 r. Nr 49, poz. 279, z 1957 r. Nr 39, poz. 172 oraz z 1968 r. Nr 3, poz. 6), skutkują…cy odebraniem mają…tków ziemskich i mał‚ych przedsię™biorstw,
 • dekretu z dnia 28 listopada 1945 r. o przejęciu niektórych nieruchomości ziemskich na cele reformy rolnej i osadnictwa,
 • dekret z dnia 26 października 1945 r. o wł‚asnoś›ci i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), skutkują…cy odebraniem praw do gruntu i budynków posadowionych na tych nieruchomoś›ciach (tzw. Dekret Bieruta),
 • ogromnej liczby bezprawnych decyzji o wywł‚aszczeniu nieruchomoś›ci w celach publicznych, które to decyzje nie skutkował‚y wykonaniem ich postanowień„ tylko po przejęciu na wł‚asność Skarbu Państwa przejęte nieruchomości wykorzystane został‚y w odmienny sposób i w innych celach, a więc bezprawnie.